13.12.2023

Satın Alma Genel Esasları

  Bu esaslar, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret hukuku kapsamında tüzel kişiler, Gerçek kişiler ve Kamu hukuku kapsamında yapacağımız ürün, hammadde, malzeme alımları, işçilik ve diğer hizmet alımlarını kapsar. Bu şartnamede yer alan koşullardaki bir husus satın almayı yaptığımız tedarikçi kuruluşa ya da kişiye burada yazılı koşullardan farklı bir şartı kabul ettiğimizi beyan etmediğimiz sürece geçerliliğini korur. Her türlü ürün, malzeme ve hizmet alımı bu Satın alma şartnamesine uygun şartlarda olması dahilinde gerçekleştirilir.

  Tüm tedarikçiler, gerekli sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve haysiyeti, çevre yönetimi, uluslararası ve ulusal yasalara uygun faaliyet sürdüreceklerini ve bu konuda gerekli yönetimi sağlayacaklarını taahhüt eder. Aksi halde ürün/ hizmetin ehemmiyetine göre kendilerinden satın alma yapılmayabilir. Tedarikçilerimiz, ticaretin devamı sırasında yanıltıcı beyan vermesi, ekonomik yapısının bozulması, hakkında resmî kurumlarca inceleme başlatılması, konkordato/iflas, haciz vs. yasal takipler olması halinde Alkan Kardeşler tek taraflı olarak ticari ilişkisini bitirme hakkı olduğunu kabul eder. Tedarikçinin gerekli kalite ve hizmet yeteneklerine sahip olduğunun görülmesi ve Alkan Kardeşler tedarikçi kabul kriterlerini karşılaması esastır.

  Tedarikçi aynı zamanda üretici ise, bunların dışında yeterli üretim kabiliyetlerine, bunun yanında en azından ISO 14001 ve Sıfır Atık Belgesi gibi gerekli belge ve sertifikalara sahip olmalıdır. Tedarikçiler kendilerinden beklediği performans ölçülerine uygun faaliyet göstermelidir.

  Bu konuda yapılabilecek olan denetimlerin ve performans ölçümlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve desteği sağlarlar. Alkan Kardeşler tarafından gerek duyması halinde Tedarikçi, şirketinin mali yapısı konusunda bilgi isteme hakkı olduğunu kabul eder. Alkan Kardeşler Satın almasını yapacağı ürün / hizmeti tedarikçiye bildirir ve tedarikçinin teklifini 24 saat içinde almalıdır.

  Tedarikçinin siparişi kabul ve teyit etmesiyle geçerlilik kazanır. Ürünler bir üreticinin sahibi olduğu marka/model ise üreticinin şartnamesi ve teknik özelliklerine uygun olmalıdır. Aksi hallerde Tedarikçinin Alkan Kardeşler Teknik şartnamesine uygun ürünü temini esastır. Siparişte yer alan birim fiyat, miktar ve teslim tarihi Alkan Kardeşler ’in ön onayı olmadan değiştirilemez. Siparişlerin teslim alınması Alkan Kardeşler deposunda gelen ürünün sayım ve doğrulaması akabinde kabul onayının verilmesi ile gerçekleşmiş olur.

  Satın alma Siparişinin Tedarikçi tarafından 24 saat içinde onaylanması şarttır. Zaruri sebeplerle gecikme olacaksa tedarikçi Alkan’a bildirmelidir. Gecikme durumunda Alkan siparişini iptal etme hakkını saklı tutar. Fiyat ve ödeme koşulu ayrıca bir süreli/süresiz anlaşma olsa dahi Satın alma siparişi üzerinde belirtilir. Siparişi verilip teslim alınan ürünler işçilik ve malzeme hatalarına karşı tedarikçinin garantisi altındadır.

  Bu garanti ayrıca tedarikçi tarafından belirtilmediği ya da daha farklı bir garanti süresi üzerinde anlaşılmadığı sürece 24 aydan az olamaz. Teslim alınan ürünlerin ayıbının gizli olması ve herhangi bir aşamada kullanım anında ortaya çıkması halinde tedarikçi Alkan’ın tüm maddi ve manevi zararlarını karşılar. Hatalı ürün teslimi olması ve teslimatın iadesi durumunda tedarikçi ürünleri Alkan Kardeşler deposundan teslim alır ve nakliyesini üstlenir.

 Alkan tarafından İade öncesi ürünlerin ayrıştırılması veya 100% kontrolü yapılarak sağlam olanların kullanımının mümkün olması halinde, ayrıştırma ve seçme maliyeti tedarikçi tarafından karşılanır. Mücbir sebeplerin oluşması halinde bundan etkilenen taraf diğer tarafa mücbir sebebin oluşmasını takip eden 24 saat içinde bildirmekle mükelleftir.

 Tedarikçinin finansal koşullarında bozulma/yetersizlik ya da faaliyetlerini sürdüremeyecek aciz hali oluştuğu belirlenmesi halinde, Alkan varsa mevcut siparişlerini iptal edebilir. Teslim süresinde 3 günden fazla gecikme olması halinde Alkan siparişini iptal edebilir.

  Tedarikçi, siparişlerimizin tedarikini kabul etmekle https://www.alkankardesler.com web sitesi adresimizde yer alan Kişisel verilerin korunması hükümleri, iş etikleri politika ve uygulamalarına uygun davranacağını ve bu etiklere aykırı durumları tespit etmesi halinde web sitemizde yer alan “Etik Hattımız” kanalıyla tarafımıza bildirme sorumluluğunu kabul ve taahhüt etmiş olmaktadır Bu koşullardan herhangi biri ayrı bir anlaşma/sözleşme ile hükümsüz hale gelirse, diğer hükümler geçerliliğini korur. Bu esaslar Tedarikçinin kanuni temsilcileri içinde bağlayıcıdır.

  Tarafların usulüne uygun olarak tutmuş oldukları defterler ve kayıtlar münhasır delil olarak kabul edilmiştir. Bu esaslara uyulmamasından doğacak ihtilafların hukuki çözümü gerekmesi halinde,
T.C. İstanbul Çağlayan mahkemeleri yetkili kılınmıştır.